Общи Условия

ОБЩИ УСЛОВИЯ

 1. С настоящите Общи условия се уреждат отношенията между „Топ Стоки Комерс“ ЕООД, ЕИК 206172329, наричано по-долу за краткост „Топ Стоки Комерс“, и Клиенти, възникващи въз основа на договор за наем на автомобил или други вещи, предлагани от „Топ Стоки Комерс“.
 2. Кореспонденцията с „Топ Стоки Комерс“ се осъществява на телефон 0895762847; електронен адрес: contact@dreamcars77.com или чрез друг начин, указан на интернет страницата на „Топ Стоки Комерс“: evrentacarbg.com.
 3. Навсякъде в тези Общи условия следните думи и изрази, когато започват с главна буква, независимо дали са членувани или са в множествено число, ще имат посочените в тази точка значения:

А) „Общи условия“ – настоящите Общи условия за сключване на договори за наем на превозно средство (автомобил) или други вещи, предлагани от „Топ Стоки Комерс“.
Б) „Индивидуален договор“ означава договор за наем на превозното средство и/или други вещи (оборудване), сключен между „Топ Стоки Комерс“ и Клиента. Настоящите Общи условия са неразделна част от всеки индивидуален договор. Завършването на резервация представлява съгласие с Общите условия, а подписването на приемен протокол се счита за начало на индивидуален договор.
В) „Клиент“ – физическо или юридическо лице, което желае да ползва и/или заявява и/или сключва договор за наем за превозно средство или други вещи, предлагани от „Топ Стоки Комерс“.
Г) „Шофьор“ – физическо лице, което ще управлява наетото превозно средство. Когато шофьорът е лице, различно от Клиента, съответните данни на шофьора се записват в приемния протокол. В него може да се запише само един допълнителен шофьор. Всички задължения на Клиента по Общите условия и Индивидуалния договор се считат и за задължения на Шофьора.
Д) „Международна шофьорска книжка“ – свидетелство за управление на превозно средство или друг документ, удостоверяващ правото за управление на превозно средство, които по силата на международни договори са влезли в сила за Република България и дават право на Клиента да управлява превозното средство на територията на страната и на територията на съответната държава, в която е разрешено използването на наетото превозно средство съгласно Общите условия.
Е) „Наемна цена“ – цената за наем на съответното превозно средство за период от 24 часа, която е посочена в Ценовата листа на „Топ Стоки Комерс“ или обявена на сайта на „Топ Стоки Комерс“, или посочена в договора за наем;
Ж) “Такса” – допълнителна сума, различна от наемната цена, която се заплаща от Клиента за предоставяне на допълнителна услуга или извършване на допълнителни действия от страна на „Топ Стоки Комерс“ съгласно предвиденото с Общите условия, индивидуалния договор и Ценовата листа.
З) „Такса Пълно Покритие“ – стойност, определена в зависимост от превозното средство и други фактори, като например възрастта на Шофьора, съгласно Ценовата листа на „Топ Стоки Комерс“, срещу заплащането на която Клиентът се възползва от допълнителните услуги, предвидени в настоящите Общи условия.
И) Ценова листа – списък на допълнителните услуги, предоставяни от „Топ Стоки Комерс“, с посочване на цените/таксите за тях.

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КЛИЕНТИТЕ

 1. Клиентът следва да притежава и да представи пред „Топ Стоки Комерс“ свидетелство за управление на моторно превозно средство за съответната категория, валидно за период не по-кратък от един месец след края на периода на наем на автомобила, контролен талон (за български граждани) и функционираща дебитна или кредитна карта – със свободен (неусвоен) лимит не по-малък от размера на депозита с валидност не по-рано от шест месеца след края на наемния период. Водачите с гражданство на държава извън Европейския съюз следва да представят международна шофьорска книжка със същия срок на валидност.
 2. Клиентът е длъжен да представи документи за самоличност (лична карта или паспорт) с минимална валидност не по-кратка от един месец след края на периода на наем на автомобила.
 3. Минималната възраст за наемане на превозно средство без допълнително таксуване е 21 години.
 4. Клиенти на възраст между 18 и 21 години и такива с шофьорски стаж, по-малък от 3 години, заплащат допълнително:

(а) такса „Млад Шофьор“ в размер на BGN 20.00 или EUR 10.24 за всеки наемен ден;
(б) такса „Пълно Покритие“, определена според превозното средство;

 1. „Топ Стоки Комерс“ си запазва правото да откаже резервация или предоставяне на автомобила, в случай, че който и да е от представените от Клиента документи не отговарят на изискванията на Общите условия или е повреден/невалиден.

РЕЗЕРВАЦИЯ И УДЪЛЖАВАНЕ НА ПЕРИОДА НА НАЕМ НА ПРЕВОЗНОТО СРЕДСТВО

 1. Клиентът може да резервира превозно средство чрез онлайн платформа на сайта на „Топ Стоки Комерс“; чрез онлайн платформа за рент-а-кар услуги, на която „Топ Стоки Комерс“ предлага своите услуги, или чрез заявка по телефона. В случай на онлайн резервация, същата ще се счита за потвърдена след получаване от „Топ Стоки Комерс“ на електронно съобщение за потвърдено плащане или при настъпване на условията за потвърждаване съгласно Общите условия/политиката на съответната платформа.
 2. При сключване на онлайн резервация, Клиентът се съгласява с условията за наемане на превозното средство – вид на автомобила, регистрационен номер, период на наемане, наемна цена, състояние на автомобила, наем на други вещи (оборудване) и други въпроси, неразделна част от индивидуалния договор са и Общите условия.
 3. Минималният период за наем на автомобил е 24 часа. Превозното средство може да бъде предоставено за ползване и за по-кратък период само с предварителното одобрение на „Топ Стоки Комерс“, като в този случай Клиентът ще дължи наемна цена в размер на цената за минималния период. Същото правило ще се прилага и когато се иска удължаване на наемния период по-кратък от 24 часа.
 4. Продължаване на срока за наем на превозното средство може да се направи чрез онлайн платформата на сайта на „Топ Стоки Комерс“ не по-късно от един ден преди изтичането на наемния период съгласно индивидуалния договор. Продължаването може да стане чрез сключване на нов договор. Цената за новия срок на наем зависи от периода на удължаването му според актуалната Ценова листа за деня на плащане, като задължително се начислява такса „Пълно Покритие“.
 5. В случай че „Топ Стоки Комерс“ даде съгласие за продължаване на периода на наема, Клиентът е длъжен да заплати новата наемна цена и всички допълнителни такси в същия ден. Депозитът не може да служи за покриване на наемната цена за продължения срок, тъй като през целия срок на договора за наем депозитът следва да бъде в пълен размер.
 6. „Топ Стоки Комерс“ запазва правото си да откаже продължаване на периода за наем, в който случай Клиентът следва да върне автомобила в съответствие с договора и Общите условия.

ОТМЯНА НА РЕЗЕРВАЦИЯ

 1. При отказ от резервация в рамките на до 8 часа преди часът за получаване на превозното средство, предплатената сума остава като обезщетение в полза на „Топ Стоки Комерс“.
 2. При отказ от резервация до 48 часа преди заявения час за получаване на превозното средство, половината от предплатената резервационна такса се възстановява на Клиента до 20 работни дни.
 3. В случай че резервацията е направена чрез друга онлайн платформа за рент-а-кар услуги, на която „Топ Стоки Комерс“ предлага своите услуги, отказът или отмяната на резервация, съответно връщането на резервационната такса се извършва съгласно Общите условия/политиката на съответната платформа.
 4. „Топ Стоки Комерс“ си запазва правото да откаже потвърдена резервация при невъзможност да предостави заявеното превозно средство или аналогично такова, като заплатената от Клиента сума ще му бъде напълно възстановена. В този случай „Топ Стоки Комерс“ не дължи каквото и да е обезщетение на Клиента.
 5. Освен в случаите, предвидени в настоящите условия, „Топ Стоки Комерс“ си запазва правото да откаже да предостави автомобил в случай на непристойно и/или неадекватно поведение на Клиента или когато съществува основателна причина да се предполага, че Клиентът няма да може да изпълни договора. В този случай резервационната такса не се възстановява на Клиента, освен ако нещо друго не е предвидено в Общите условия.

ПОЛУЧАВАНЕ И ВРЪЩАНЕ НА ПРЕВОЗНОТО СРЕДСТВО

 1. Превозното средство се предава в годно техническо състояние, заедно с оборудването, предвидено по закон, или което е допълнително заплатено от Клиента. Състоянието на превозното средство и съответното оборудване се констатират/описват в протокол за приемане при получаването му в задължителното присъствие на Клиента. С подписването на протокола Клиентът се съгласява с маркираните в негово присъствие всички налични щети към момента на получаването на автомобила.
 2. Работното време на „Топ Стоки Комерс“ е посочено на сайта на дружеството. В случай че Клиентът е заявил получаване или връщане на автомобила извън работно време, той дължи допълнителна такса в размер на BNG 40.00 или EUR 20.48.
 3. „Топ Стоки Комерс“ не разполага с офиси извън територията на страната и не използва офиси на други дружества, предоставящи същите услуги.
 4. „Топ Стоки Комерс“ си запазва правото да предостави различна марка и модел автомобил от първоначално запазения, от аналогичен клас. В случай че резервираният автомобил не е наличен към момента на получаване и не е наличен друг аналогичен автомобил, „Топ Стоки Комерс“ може да предложи на Клиента автомобил от по-нисък или по-висок клас без допълнително доплащане. В случай че Клиентът не е съгласен със замяната на автомобила съгласно предходните изречения, предплатената сума не се връща.
 5. „Топ Стоки Комерс“ може да предостави заместващ автомобил в случай на повреда на превозното средство, която се дължи на технически дефект или износване на съответна част от него, ако е наличен такъв автомобил. Смяната се извършва на същата локация, от която е прието превозното средство. При невъзможност автомобилът да се движи на собствен ход смяната се извършва на мястото, където се намира дефектиралият автомобил, като разноските по замяната са за сметка на „Топ Стоки Комерс“. Когато повредата е резултат от виновни действия или бездействия на Клиента, последният е длъжен да заплати всички разноски по смяната, както и ремонта на автомобила.
 6. Платената резервационна такса не подлежи на възстановяване, а съответният автомобил се освобождава от резервация:

А) когато Клиентът не се яви на указаното място за получаване на превозното средство до един час след заявения час за получаване, без да е уведомил предварително за това „Топ Стоки Комерс“ или не е посочил номер на полет, с който пристига;
Б) когато Клиентът не е анулирал резервацията в съответните срокове съгласно Общите условия;
В) в случай че Клиентът не предоставя който и да е от документите, изискани съгласно Общите условия или някой от тях е повреден или невалиден;
Г) в случай че Клиентът откаже да заплати наемна цена и/или на депозит за автомобила и допълнителните вещи (оборудване) и/или допълнително заявени услуги при подписване на договора или в съответния срок съгласно Общите условия;
Д) в случай че Клиентът не притежава валидна дебитна или кредитна карта на свое име с достатъчно свободен (неусвоен) кредитен лимит, който да позволява заплащането на наемната цена и/или депозита;
Е) в други случаи, предвидени в Общите условия.

 1. При връщане на автомобила по-рано от указания срок в договора по желание на Клиента, „Топ Стоки Комерс“ не възстановява сумата за остатъка от срока на наема.
 2. В случай че на Клиента се предоставят билети и/или карти за достъп до паркингите на локациите, те следва да бъдат използвани само и единствено за напускането на превозното средство от паркинга при получаването му. Забранява се престоят на паркингите за време, по-дълго от необходимото за напускането на превозното средство. В случай че Клиентът не изпълни това задължение и „Топ Стоки Комерс“ следва да заплати такси или обезщетения за ползване на паркингите извън разрешеното за горните цели време, Клиентът ще обезщети „Топ Стоки Комерс“ с пълния размер на платените суми.
 3. В случай че превозното средство следва да бъде върнато на паркинг, същото трябва да бъде паркирано само на места, означени за ползване от електромобили, или посочени от съответния служител на „Топ Стоки Комерс“. Ако Клиентът наруши това изискване и на „Топ Стоки Комерс“ бъде наложена такса или санкция за използване на други паркоместа, различни от тези по изречение първо в резултат на неправилно или непозволено паркиране от страна на Клиента, последният е длъжен да възстанови на „Топ Стоки Комерс“ съответните платени такси и/или санкции.
 4. Клиентът е длъжен да върне превозното средство в същото състояние и оборудване, в/с което е бил предаден. В случай че бъдат констатирани несъответствия, Клиентът е длъжен да обезщети „Топ Стоки Комерс“ за всички вреди, причинени на превозното средство. Отказът на Клиента да подпише протокол за установяване на несъответствията при връщане на автомобила се удостоверява с подписа на един свидетел. В този случай констатациите в протокола обвързват Клиента. Същите последици се прилагат и когато Клиентът не присъства или е отказал да присъства при приемането на автомобила освен ако има основателни причини за това.
 5. Клиентът е длъжен да върне автомобила със минимум 80% заряд, което е и минималното количество, с което го получава. В случай че автомобилът бъде върнат с по-малко количество заряд, Клиентът дължи такса в размер на BGN 40.00 или EUR 20.48 и заплаща липсващият заряд в размер BGN 4.00 или EUR 2.05 за всеки процент под 80%. В случай че автомобилът бъде върнат с повече заряд, „Топ Стоки Комерс“ не възстановява никакви суми за излишъка.

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА ПРЕВОЗНОТО СРЕДСТВО

 1. Клиентът е длъжен да полага грижата на добър стопанин при използването на превозното средство; да шофира в годно за това състояние и да не е под въздействието на алкохол, наркотични вещества или други субстанции, които ограничават или изключват неговата способност за шофиране и изпълнение на задълженията му по българското право и Общите условия, както и да спазва всички правила за движение по пътищата, приложими в Република България.
 2. Наетото превозно средство може да се използва на територията на Република България съгласно предвиденото тук.
 3. При всеки опит за напускане на страната без изричното позволение на „Топ Стоки Комерс“, Клиентът дължи неустойка в размер на депозита, като „Топ Стоки Комерс“ запазва правото си да прекрати договора. В случай на прекратяване заплатената сума за целия срок на наема се счита за неустойка и не подлежи на възстановяване.
 4. Пушенето, употребата на алкохолни напитки и/или наркотични, упойващи или други забранени вещества, както и шофирането по време или след употреба на алкохол или наркотични, упойващи или други забранени вещества, както и превозването на домашни любимци в наетия автомобил, са строго забранени. В случай на установено нарушение Клиентът ще дължи неустойка в двоен размер на депозита.
 5. „Топ Стоки Комерс“ предоставя автомобила чист, като при по-кратък наем от 48 часа той следва да се върне в същия вид. При връщането на силно замърсен автомобил (тапицерия, пясък, кал и т.н.) Клиентът заплаща такса в размер на BGN 200.00 или EUR 102.36.
 6. Забранено е използването на наетото превозно средство за участия в състезания, тренировки; за теглене на друго превозно средство или ремарке; за превоз на каквито и да е товари, както и за движение по пътища извън националната пътна мрежа или по пътища без трайна настилка, независимо от целите. В случай на установено нарушение Клиентът ще дължи неустойка в двоен размер на депозита.
 7. В случай на инцидент, пътно-транспортно произшествие или административно нарушение, независимо от характера му и вината за настъпването му, Клиентът е длъжен да уведоми „Топ Стоки Комерс“ и да остане на място, като изчака органите на реда и се снабди с протокол или друг документ за съответното обстоятелство. В случай че вината за инцидента/нарушението е на Клиента и в резултат на инцидента/нарушението превозното средство не може да бъде използвано за целите на търговската дейност на „Топ Стоки Комерс“, Клиентът ще дължи неустойка в размер на наемната цена за целия период, през който превозното средство е в сервиз и не може да се използва, както и възстановяване на всички допълнителни разноски, които ще възникнат в резултат на инцидента, произшествието или нарушението.
 8. Клиентът няма право да извършва ремонт освен при изрично съгласие на „Топ Стоки Комерс“.
 9. При спукана гума Клиентът е длъжен да я поправи за своя сметка или да закупи комплект от две нови гуми за своя сметка.
 10. Клиентът е длъжен да следи за нивата на консумативите през цялото време на наемния период и в случай на необходимост – да закупи съответните консумативи и да ги долива в превозното средство.
 11. При напускане на автомобила светлините, фаровете и радиото трябва да се изключат, както и да не се оставят документите на автомобила вътре в него.

ЗАБАВЕНО ВРЪЩАНЕ НА ПРЕВОЗНО СРЕДСТВО

 1. Клиентът се задължава да върне превозното средство в договорения срок (ден и час) и на мястото, където е получено, или на друго място, съгласно настоящите Общи условия..
 2. При закъснение за връщане на превозното средство до 6 часа Клиентът дължи сумата по депозита плюс наемна цена за един ден.
 3. При закъснение за връщане на превозното средство с над 6 часа Клиентът дължи наемната цена в размера на тази за един ден плюс 20% от нея, и допълнително стойността на депозита. В случай че забавата за връщане продължи повече от един ден (24 часа), цената по предходното изречение се дължи за всеки започнат 24-часов период до връщането на автомобила.
 4. Ако превозното средство не бъде върнато в срок до 72 часа, „Топ Стоки Комерс“ ще сезира съответните органи за обявяване на автомобила за държавно издирване. В случай на подаване на такова искане, Клиентът дължи такса в размер на BGN 500.00 или EUR 255.89 в допълнение към сумите по предходните разпоредби.

ПЛАЩАНЕ НА СУМИ. БЛОКИРАНЕ И ОСВОБОЖДАВАНЕ НА СУМИ

 1. Клиентът е длъжен да заплати предвидените тук, в индивидуалния договор или в Ценовата листа суми (наемна цена, такси, неустойки и други) при настъпването на съответните основания за това.
 2. Ценовата листа е обявена на сайта на Топ Стоки Комерс. С потвърждаване/подписване на Общите условия или с подписване на приемния протокол Клиентът потвърждава, че е запознат с Ценовата листа.
 3. Всички суми стават дължими (изискуеми) в деня, в който съответното задължение е възникнало, освен ако друго не е договорено или предвидено в настоящите Общи условия. В случай на забава се дължат предвидените тук неустойки и/или обезщетения, дължими съгласно българското законодателство, без да е необходимо изпращане на покана до Клиента за плащане.
 4. При резервация на превозно средство чрез онлайн платформа на сайта на „Топ Стоки Комерс“ или чрез онлайн платформа за рент-а-кар услуги, на която „Топ Стоки Комерс“ предлага своите услуги, Клиентът заплаща резервационна такса за наема в размерите, определени на съответната платформа.
 5. При получаване на автомобила Клиентът е длъжен да заплати наемна цена, представляваща дължимата сума за ползване на превозното средство през наемния период, депозит и други суми за допълнителни услуги, които са заявени от Клиента и не са включени в наемната цена.
 6. Наемната цена включва неограничен пробег на ден, задължителната по закон застраховка Гражданска отговорност, ГТП, местен данък за МПС, безплатно паркиране в платените градски зони и винетка. Наемната цена не включва електричеството и други суми, които се дължат във връзка с използването на автомобила, включително и дължими глоби и санкции.
 7. Заплащането на дължимите суми може да стане с дебитна или кредитна карта. Плащането може да стане в брой или с дебитна карта само в случай на съгласие на „Топ Стоки Комерс“ и ако това е допустимо от платформите за онлайн резервация. Плащанията в брой са допустими и при спазване на предвидените в законодателството ограничения.
 8. Онлайн резервация може да бъде заплатена чрез кредитна/дебитна карта (Visa/MasterCard).
 9. При смяна на автомобила по желание на Клиента с по-нисък клас от заявения, разликата в сумата не се възстановява.
 10. Депозитът се заплаща чрез дебитна / кредитна карта (Visa или MasterCard), издадена на името на Клиента, и той служи като гаранция за изпълнение на задълженията му по договора. Сумата на депозита е равна на BGN 250.00/EUR 128.00 за всеки ден от продължителността на наемния период.
 11. В случай на изгубен ключ, изгубени документи, липсващи части и т.н., по вина на Клиент, последният дължи заплащане на всички разноски за възстановяването им, както и наемната цена на ден за всеки ден в периода на възстановяване, в който автомобилът не може да бъде използван за целите на „Топ Стоки Комерс“.
 12. Депозитът се освобождава (деблокира) след пълна проверка на състоянието на върнатото превозно средство и неустановени нарушения в срок от 20 работни дни от връщането на автомобила. В случай на загуба или ако Клиентът не представи авторизационната разписка, „Топ Стоки Комерс“ се задължава да подаде искане до банката за освобождаване на сумата , за което Клиентът дължи такса в размер на BGN 20.00 или EUR 10.24. Освобождаването на сумата се извършва съгласно условията и сроковете на съответната банка, като минималният срок за обработване на искането и освобождаването е не по-малко от 30 работни дни.
 13. Депозити в брой се допускат само в случай на платена допълнителна такса „Пълно Покритие“ от Клиента. „Топ Стоки Комерс“ си запазва правото да откаже заплащане на депозит в брой и съответно да не предостави автомобил, като това няма да се счита за нарушение от негова страна.
 14. Депозитът подлежи на възстановяване при връщане на автомобила и в случай че Клиентът не дължи суми, независимо от основанието, които да бъдат покрити от сумата на депозита съгласно настоящите Общи условия.
 15. С подписването/съгласяването с настоящите Общи условия Клиентът дава неотменимо и безусловно съгласие:

А) депозитът да бъде използван за покриване на съответните суми, дължими от него съгласно тези условия. Депозитът или съответна част от него ще бъде задържан в деня, в който стане изискуема съответната сума. В случай че депозитът не може да покрие размера на всички изискуеми суми, Клиентът дава неотменимо съгласие „Топ Стоки Комерс“ да тегли суми от предоставената дебитна или кредитна карта.
Б) „Топ Стоки Комерс“ да тегли суми (включително и директен дебит) от дебитната/кредитната карта за покриване на каквито и да е задължения, възникнали по време на наемния период, независимо че тяхната изискуемост може да настъпи и след прекратяване на договора за наем.

 

ТАКСА ‘‘ПЪЛНО ПОКРИТИЕ‘‘

 1. Заплащането на тази допълнителна такса, в размер на BGN 60.00 / EUR 30.71 на ден, дава следните права в полза на Клиента:

А) възстановяване на депозита в случай на щета или кражба;
Б) безплатна пътна помощ при щета или пожар на територията на страната;
В) денонощно обслужване и съдействие от „Топ Стоки Комерс“;
Г) освобождаване от заплащане на административна такса при инцидент или пътно-транспортно произшествие.

 1. Клиентът може да се възползва от правата по-горе при спазване на следните изисквания:
  А) в случай на инцидент, щета или пътно-транспортно произшествие Клиентът трябва да представи на „Топ Стоки Комерс“ протокол от органите на полицията в срок до един работен ден от настъпването му;
  Б) в случай на кражба/пожар или пълна вреда Клиентът трябва да представи на „Топ Стоки Комерс“ всички необходими документи от КАТ/“Пътна полиция“;
  В) Клиентът следва да спазва правилата за движение по пътищата на Република България и на държавата, на територията на която използва автомобила, включително но не само да шофира без употреба на алкохол, наркотици, да се съобразява с пътните условия и да не нарушава ограниченията на скоростта;
  Г) Клиентът не трябва да предоставя превозното средство на друго лице, различно от посочените в индивидуалния договор за наем.
 1. Услугата „Пълно покритие“ не освобождава Клиента от отговорност за обезщетяване на „Топ Стоки Комерс“ за:

А) повреда на интериора на автомобила (тапицерия, арматурно табло, седалки, подплата и др.), също така щети по колелата, джантите, гумите и прозорците;
Б) загубени документи, ключове, регистрационен номер на превозното средство;
В) липсващи или повредени части в превозното средство като, запалки, джанти, GPS навигационно устройство, фарове, антена и др.;
Г) вандализъм поради забравени или оставени вещи от Клиента в автомобила;
Д) изтощена батерия и мека или спукана гума;
Е) когато повредите, независимо от техния размер, са настъпили в резултат на действия, извършени от Клиента умишлено или при груба небрежност.

ТАКСА ‘‘ДОПЪЛНИТЕЛЕН ШОФЬОР‘‘

 1. В случай на наемане на автомобила с цел употреба от повече от един шофьор (не повече от един допълнителен шофьор) следва да се заплати такса ‘‘Допълнителен шофьор‘‘ в размер на BGN 10.00 или EUR 5.12. Допълнителният шофьор поема същите отговорности като Шофьора, като е необходимо да бъде вписан в приемния протокол. Всички шофьори са солидарно отговорни по време на наема.

ТАКСА ‘‘МЛАД ШОФЬОР‘‘

 1. Такса ‘‘Млад шофьор‘‘ следва да се заплати от всички Клиенти или Шофьори, които са на възраст под 21 години, или са със шофьорски стаж под 3 години.

ТАКСА ‘‘ОФИЦИАЛЕН ПРАЗНИК‘‘

 1. По време на официални празници при вземането или връщането на автомобил се начислява такса ‘‘Официален празник‘‘, която е на стойност BGN 60.00 или EUR 30.71.

ТАКСА ‘‘ДОСТАВКА ДО АДРЕС‘‘

 1. Може да се резервира автомобил с доставка до адрес в гр. София, при което на локация се начислява такса ‘‘Доставка до адрес‘‘ на стойност BGN 40.00 или EUR 20.48.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ОПЦИИ

 1. При желание от страна на Клиента може да се доплатят следните опции:

А) Багажник за ски- BGN 20.00 EUR 10.24 на ден.

Б) Детско столче- BGN 10.00 или EUR 5.12 на ден.

ОТГОВОРНОСТ. НЕУСТОЙКИ

 1. „Топ Стоки Комерс“ не носи отговорност в случай на предоставяне на невярна информация от страна на дружествата, опериращи платформите за рент-а-кар, чрез които „Топ Стоки Комерс“ предлага своите услуги.
 2. „Топ Стоки Комерс“ не носи отговорност за (без)действията на кредитните институции/банки при (от)блокиране на дължимите суми, които могат да доведат или са довели до невъзможност за ползване на блокираната сума и/или кредитната карта, независимо от продължителността на забавата.
 3. Клиентът е длъжен да използва наетото превозно средство по предназначение, да го поддържа в техническото състояние, в което му е предадено, съгласно Общите условия, индивидуалния договор и българското законодателство. В случай на каквото и да е нарушение Клиентът дължи съответната такса и/или неустойка, предвидена в Общите условия и/или в Индивидуалния договор. В случай че такава неустойка не е договорена или неустойката не може да покрие пълния размер на обезщетението, Клиентът дължи заплащане на съответния/пълния размер на обезщетението.
 4. „Топ Стоки Комерс“ си запазва правото да си върне държането/владението върху автомобила, без да известява предварително Клиента, в случай че превозното средство се използва в нарушение на Общите условия, индивидуалния договор или българското законодателство или законодателството на страната, на територията на която е разрешено използването на автомобила, както и в случаите, когато Клиентът не изпълнява своите задължения. В тези случаи „Топ Стоки Комерс“ не дължи връщане на каквито и да е суми за остатъка до края на наемния период и важат допълнителни такси или неустойки, предвидени в Общите условия.
 5. Клиентът дължи обезщетение в пълен размер за отстраняване на вреди от всякакъв вид. В случай че настъпят такива вреди, които доведат до неспособност за движение на автомобила, за който Клиентът отговаря, и

А) батерията или електродвигателят могат да бъдат заменени или замяната им няма да струва повече от застрахователната стойност на автомобила, Клиентът дължи обезщетение в размер на стойността на замяната.
Б) батерията или електродвигателят не могат да бъдат заменени или замяната им ще струва повече от застрахователната стойност на автомобила, Клиентът дължи обезщетение в размер на застрахователната стойност на автомобила.

Ако вината за настъпилите вреди е на Клиента, то той следва да заплати и предвидените в Общите условия допълнителни такси и неустойки.

 1. В случай че билет за достъп и/или карта за достъп до паркингите, които се ползват от „Топ Стоки Комерс“ за предоставяне и връщане на автомобилите, бъде изгубен/а, Клиентът е длъжен да заплати неустойка в размер на BGN 100.00 или EUR18.
 2. Всички глоби, такси, други санкции и разноски, заплатени от „Топ Стоки Комерс“ за нарушаване на законите от страна на Клиента при използване на наетото превозно средство, ще бъдат възстановявани от него (Клиента). Сумите се дължат в срок от пет дни от уведомяването на Клиента за заплащане на сумата/-ите. За всяко нарушение се прилага административна такса от BGN 60.00 или EUR71. При забавяне на плащане се дължи 1% от общата сума за всеки изминал ден.
 3. В случай че използването на автомобила стане невъзможно в резултат на (без)действия на Клиента, независимо дали те представляват нарушение/престъпление, последният дължи наемната цена по индивидуалния договор за периода, през който използването на автомобила не е възможно, плюс 20% от тази стойност.
 4. В случай че наетото превозно средство бъде унищожено или откраднато и Клиентът не изпълни свое задължение по закон или съгласно Общите условия и/или загуби ключовете на автомобила и/или документ, който е в негово държане, необходим за завеждане на застрахователна щета и получаване на застрахователно обезщетение, и поради това застрахователят откаже да изплати обезщетение, Клиентът дължи обезщетение в размер на застрахователната стойност на автомобила плюс 10%. Същата отговорност се носи и в случай че ключовете и/или документите са оставени без надзор, независимо дали са били в автомобила или извън него.
 5. Клиентът може да носи ограничена отговорност (до размера на определена сума) само ако това е предвидено в съответната платформа за рент-а-кар услуги, Клиентът е заплатил съответната такса, ако такава е предвидена, или „Топ Стоки Комерс“ се е съгласило на такава ограничена отговорност.
 6. Клиентът и Шофьорът отговарят в условията на солидарност за всички техни задължения, предвидени в настоящите Общи условия, в индивидуалния договор, за всички обезщетения за вреди и за всички допълнителни съдебни или извънсъдебни разноски (държавни такси, пощенски/куриерски такси, експертизи, изпълнителни такси, адвокатски възнаграждения и други), които „Топ Стоки Комерс“ ще заплати за действията/производствата по реализиране на отговорността на солидарните длъжници и събиране на дължимите и неплатени суми. Клиентът и Шофьорът отговарят в условията на солидарност и за всички разноски, заплатени от „Топ Стоки Комерс“, по административни, административно-наказателни и наказателни производства, образувани в резултат на (без)действия и/или деяния на Клиента и/или Шофьора.

ЗАЩИТА НА ЛИЧНИ ДАННИ

 1. Във връзка с прилагането на настоящите Общи условия и изпълнението на предоставяните от „Топ Стоки Комерс“ услуги, както и във връзка със сключването и изпълнението на Индивидуалния договор, „Топ Стоки Комерс“ обработва определени категории лични данни на Клиента, както и евентуално на трети лица, посочени от него във връзка със сключването и изпълнението на Индивидуалния договор. Тези категории лични данни са детайлно предвидени в Политиката за защита на личните данни на „Топ Стоки Комерс“, достъпни на сайта с линк https://evrentacarbg.com/politika-za-poveritelnost/
 2. В качеството си на администратор на лични данни „Топ Стоки Комерс“ обработва съответните лични данни за цели, на правни основания и в срокове, детайлно предвидени в Политиката за защита на личните данни по предходната точка. Тази Политика за защита на личните данни съдържа и информация относно правата, които Клиентът има при обработването на личните му данни от страна на „Топ Стоки Комерс“.
 3. Клиентът има право по всяко време да поиска и да получи от „Топ Стоки Комерс“ копие на хартия от Политиката за защита на личните данни по т. 1 по-горе. С приемането на настоящите Общи условия Клиентът потвърждава, че е запознат със съдържанието на тази Политика.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

 1. Общите условия стават задължителни за Клиента след завършване на онлайн резервацията, при която той е поставил отметка в полето за приемането им, както и в момента на предаване на колата, като в този случай се подписва протокол.
 2. „Топ Стоки Комерс“ запазва правото си да изменя и допълва настоящите Общи условия по всяко време, като новите Общи условия и датата, на която влизат в сила, ще бъдат публикувани на сайта на „Топ Стоки Комерс“. „Топ Стоки Комерс“ уведомява Клиента за публикуването на изменени общи условия по имейл.
 3. Кореспонденцията между „Топ Стоки Комерс“ и Клиента ще се осъществява в писмена форма чрез способите, посочени в настоящите условия и индивидуалния договор. Писмената форма ще се счита за спазена и ако съобщението е изпратено по електронната поща. В случай че съответното съобщение и/или уведомлениe/предизвестие бъде получено или постъпи след 17:00 часа българско време, то ще се счита за получено на първия следващ работен ден. При промяна на който и да е от адресите или способите за кореспонденция, страната е длъжна незабавно да уведоми другата страна. Ако не направи това, съобщението ще се счита за редовно връчено, ако е изпратено по някои от способите или до адресите, посочени в настоящите условия и индивидуалния договор.
 4. За всякакви неуредени въпроси и спорове, възникнали във връзка със сключването, изпълнението, неизпълнението, тълкуването на индивидуалния договор и Общите условия се прилага законодателството на Република България.
 5. Споровете ще бъдат отнасяни за решаване пред компетентния български съд по правилата на ГПК

ЦЕНОРАЗПИС СЪГЛАСНО ЧЛ. 3 ТОЧКА И ОТ ОБЩИ УСЛОВИЯ НА „Топ Стоки Комерс“ ЕООД

 1. ЩЕТИ ПО НАЕТ АВТОМОБИЛ
ОПИСАНИЕЦЕНИ
ЛЕВАЕВРО
1Пастиране на елемент15076.77
2Дълбока драскотина480245.65
3Нарушен слой боя
4Нарушено лаково покритие
5ЛипсиСтойност след оценка на щетата в оторизиран сервиз
6Деформация
7Нарушена цялост на елемент
8Увреждане на стъкла
9Увреждане по шаси и ходова част
10Силно замърсен интериор200102.36
11Намокрен интериор
12Петна по интериора
13Необходимост от пране
14Пясък в купето или багажника
15Остатъци от храна
16Тютюнопушене
17Превозване на животни
18Регистрационен номер на автомобила500255.89
19Свидетелство за регистрация
20Полица „Гражданска отговорност“16081.88
21Знак за технически преглед
22Полица „Пълно автокаско“
23Загуба, кражба или унищожаване на ключове900460.60

* Всички посочени цени от точка 1 до точка 9 важат за един елемент.

* Административна такса от 60.00 BGN / 30.71 EUR е дължима във всички случаи на щети, независимо от вината. Посочените стойности не покриват разходите за отстраняването на щети по интериора на автомобила (тапицерия, табло, седалки и др.) При наличие на щети по интериора, те се заплащат след оценка от оторизиран сервиз плюс административна такса.

 1. ПРЕСТОЙ НА АВТОМОБИЛ В СЕРВИЗ, СПИРАНЕ ОТ ДВИЖЕНИЕ ОТ ОРГАНИТЕ НА МВР ИЛИ ДРУГИ ПРИЧИНИ, ВЪЗПРЕПЯТСТВАЩИ НЕГОВОТО ПОЛЗВАНЕ, ЗА ИЗВЪРШВАНЕ ОСНОВНАТА ДЕЙНОСТ НА ФИРМАТА, ПОРАДИ ВИНА НА НАЕМАТЕЛЯ

Клиентът дължи на “Топ Стоки Комерс“ обезщетение еквивалентно на наемната цена за автомобила за всеки ден, в който той не може да бъде използван, съгласно чл. 37 и чл. 56, както и всяка друга ситуация, предвидена от Общите условия.

 • ЗАГУБА, КРАЖБА ИЛИ УНИЩОЖАВАНЕ НА ОБОРУДВАНЕ И АКСЕСОАРИ
ОПИСАНИЕЦЕНИ
ЛЕВАЕВРО
26Детско столче16081.88
27Авариен комплект6030.71
28Крик, кука за теглене, ключ за джанти10051.18
29Стелки14071.65
30Нерегламентирано ребрандиране400204.71
31Чистачки6030.71
32Счупена табела на регистрационен номер4020.48
33Повреден номер (за смяна) 1бр.200102.36
34Кабел или накрайник за зареждане на автомобила1500767.66
35Ремонт на джанта – 1 бр.600307.07
36Подмяна на гума – 1 бр.400204.71
37Загубен тас – 1 бр.200102.36

*Всички други липси се калкулират индивидуално след оценка от оторизиран сервиз.

 1. ДРУГИ
ОПИСАНИЕЦЕНИ
ЛЕВАЕВРО
38Неоторизирано излизане в чужбина1000511.78
39Липсваща електроенергия – цена за процент под 80%42.05
40Нужда от посещение на авария/ПТП от страна на „Топ Стоки Комерс“ ЕООД– цената е на посока16081.88
41Спиране на автомобил от движение от органите на МВР800409.42
42Глоба или фиш по ЗДвП (не включва стойността на глобата или фиша)4020.48

ЗАБЕЛЕЖКИ:

 • Всички цени са в лева и евро с включено ДДС
 • В случай, че ремонтът на автомобила е по-скъп заради специфична боя, марка, модел, по-висок клас или щета, която не е посочена в този ценоразпис, съответното обезщетение се определя от упълномощен от управителя служител. Освен таксите за щети наемателят е длъжен да заплати и разходи за пътна помощ или транспорт до сервиза и обратно, наем за дните на ремонт по официалната ценова листа на „Топ Стоки Комерс“ ЕООД и съответната административна такса.